Algemene verkoopsvoorwaarden

Shayp: een dienst voor watermonitoring en waterlekdetectie

Door de Shayp Service te kopen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en richtlijnen. Lees ze zorgvuldig door.

Dit document geeft u informatie over Shayp SA en de wettelijke voorwaarden waaronder wij de Shayp Service verkopen via onze website of via onze partners shayp.com/order (onze website).

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van onze Service op onze website. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw computer voor toekomstig gebruik. Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat u een Shayp-product of -dienst bestelt, zijn de voorwaarden die gelden op het moment van uw bestelling van toepassing op het contract.

Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website van het burgeradvies www.adviceguide.org.uk of bellen naar 03454 04 05 06.

 1. Definities

Shayp: naam en logo van Shayp NV, met maatschappelijke zetel te Brussel, Pères Blancsstraat 4, 1040 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0682.631.956.

Contract: alle (a) algemene voorwaarden van het Shayp-gebruiksplatform, (b) een volmacht, (c) de bijzondere voorwaarden.

Service: alles wat te maken heeft met Shayp's technologie, inclusief het product en de software en de klantenservice.

Datalogger: de dataverzameling, datatransmissie en firmware set die bij het meetinstrument hoort.

Product: De Datalogger en Shayp sensoren, maar ook de naam "Router".

Ontvangst: de dag van de verzending..  

 1. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst treedt in werking na afloop van de herroepingstermijn. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst. Indien de klant gebruik maakt van dit recht, informeert de klant Shayp via het standaardformulier in de bijlage bij deze voorwaarden. De opdrachtgever kan zijn beslissing ook op een andere ondubbelzinnige wijze meedelen. De bedragen die Shayp reeds heeft ontvangen tijdens de herroeping zullen zo spoedig mogelijk aan de klant worden terugbetaald.  

2.2. Shayp kan de overeenkomst weigeren indien i) de klant een watermeter heeft die niet compatibel is met de Datalogger, ii) de klant een watermeter heeft die beperkt toegankelijk is of die de installateur in gevaar kan brengen, iii) het voor de installatie geplande adres niet wordt bediend door de telecommunicatiemiddelen die door de Shayp-technologie worden gebruikt.

2.3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

 1. Service en product Shayp

3.1 Monitoring: Shayp controleert continu het waterverbruik van de klant door middel van de Datalogger die door de klant of door een door Shayp erkende installateur op de watermeter wordt geplaatst op een manier die in overeenstemmingis met de specificaties van Shayp. De gemeten gegevens worden aan de klant ter beschikking gesteld via het online platform van Shayp of op verzoek van de klant.

3.2. Melding: Shayp detecteert waterlekken in het waterleidingsysteem. Shayp voorkomt geen waterlekkage. De Service waarschuwt u in geval van een waterlek door middel van een SMS, een applicatiemelding of een e-mail (een "waarschuwing").

Houd er rekening mee dat Shayp de volgende elementen niet detecteert:

 • Er lekt water buiten het waterleidingnet;
 • Waterlekkages in een gesloten circuit, bijvoorbeeld in de centrale verwarming of het rioleringssysteem;
 • Waterlekkages die niet door de watermeter kunnen worden gemeten.

3.3. Gegevens: Shayp geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gegevens van het waterverbruik. Bepaalde limieten zijn voldoende om de betrouwbaarheid van de watermeter en de geregistreerde pulsen gemeten door de watermeter te verzekeren.

3.4. Levering: In het geval dat Shayp niet in staat is om het product aan u te leveren (bijv. niet op voorraad, tijdige levering, prijsfout op de website), verplicht Shayp zich om u te informeren. De bestelling wordt dus niet in behandeling genomen. Indien nodig, indien het product reeds betaald is, verbindt Shayp zich ertoe het totale bedrag, inclusief de leveringskosten, zo spoedig mogelijk terug te betalen.

3.5. Illustraties: De afbeeldingen van het Shayp product op onze website zijn alleen ter illustratie beschikbaar. Het kan dat uw product, de verpakking of software afwijkt van deze afbeeldingen.

3.6. Kleine wijzigingen: Het product kan enkele wijzigingen ondergaan: (1) wijzigingen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; en/of (2) wijzigingen om kleine technische verbeteringen en aanpassingen door te voeren.

3.7. Opschorting van de verkoop: Shayp kan de levering van een product opschorten om bepaalde technische problemen op te lossen of technische aanpassingen en wijzigingen aan te brengen; het product bij te werken om rekening te houden met wijzigingen in de toegepaste wetgeving en wettelijke vereisten; wijzigingen aan het product aan te brengen op uw verzoek of kennisgeving.

3.8. Verantwoordelijkheid: Shayp is niet verantwoordelijk voor de onderstaande zaken:

 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van onjuist gebruik van het product, gebruik dat moet voldoen aan de instructies van de fabrikant;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van een probleem dat wordt veroorzaakt door het verlies van de verbinding met het betrokken netwerk;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van het niet ontvangen van een waarschuwing of het uitblijven van maatregelen van de klant om de schade te regelen als gevolg van het ontvangen van een waarschuwing;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van een onjuiste of niet conforme installatie van het product;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van waterlekken buiten de productomschrijving (zoals aangegeven in lid 2);
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van het niet naleven door de klant van de instructies van de fabrikant op het moment van de productregistratie;
 • alle kosten, verliezen of schade bij het identificeren en repareren van een lek na een waarschuwing;
 • een verhoging van uw waterrekening;
 • alle kosten, verliezen of schade die als gevolg van de wijziging worden opgelopen
  • radiofrequentietoewijzingen van systeembesturingen;
  • uitgevoerd door de klant of een derde partij;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van een defecte, onbetrouwbare of onnauwkeurige watermeter;
 • alle kosten, verliezen of schade als gevolg van het vervangen van de batterijen in uw product;
 • alle kosten, verliezen of schade in de volgende gevallen:
  • het product geen automatische waarschuwing geeft dat het is losgekoppeld van de watermeter;
  • het product is gedeactiveerd;
  • de batterijen van het product stoppen met werken.
 1. Betaling

4.1. Datalogger: De klant heeft minstens één Datalogger product nodig om te kunnen profiteren van de diensten van Shayp. Voor de activering van de Datalogger(s) heeft de klant software nodig om de Datalogger(s) aan het Shayp-systeem te kunnen koppelen. Shayp biedt de klant een of meer Dataloggers aan wanneer hij zich abonneert op Shayp Service via een distributiepartner of via de Shayp online winkel, beschikbaar op het volgende adres http://shayp.com/orderin overeenstemming met de door Shayp of de distributeur aangegeven verkoopprijzen.

4.2. Prestatiediensten: De klant heeft de keuze tussen een eenmalige betaling, een vast maandelijks abonnement, een vast jaarabonnement of een abonnement op zijn waterrekening. De eerste periode wordt volledig gefactureerd bij de bestelling en vervolgens, na ontvangst van de Datalogger, in de eerste week van elk jaar of elke maand volgend op de afgesloten betalingstermijn.

4.3 Waarborgsom: Shayp heeft de beschikking over één of meer Dataloggers om te kunnen profiteren van de Shayp Service. Een waarborgsom ter hoogte van het bedrag dat op de online shop is aangegeven, wordt rechtstreeks aan Shayp betaald op het moment van de bestelling. Na een periode van 18 maanden is het apparaat eigendom van de klant en wordt de garantie door Shayp behouden. Wanneer de klant zijn abonnement heeft opgezegd, kan hij de Datalogger terugsturen naar het postadres van Shayp. De klant vordert dan zijn waarborg terug die als volgt wordt afgeschreven: na 6 maanden is de waarde 30 €, na 12 maanden is de waarde 15€, na 18 maanden is de waarde 0 €.

 1. Facturatie en betaling

5.1. Factuur: Shayp stuurt jaarlijks een factuur en stelt deze via het Shayp online platform beschikbaar aan de klant. Deze factuur is inclusief het aan Shayp verschuldigde bedrag voor de levering van de gekozen dienst. De betaling gebeurt via automatische incasso of een andere automatische betaalmethode. Het abonnement wordt jaarlijks gefactureerd naar goeddunken van de klant en volgens de aangegeven prijzen op het moment van aankoop.

5.2. Betalingstermijn: Elke factuur heeft een betalingstermijn van 10 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling gebeurt door automatische betaling.  

5.3. In geval van niet-betaling: In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag stuurt Shayp een aanmaning. Indien de klant niet op tijd betaalt, zal Shayp een ingebrekestelling sturen. De overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst bij niet-betaling binnen de 15 dagen na verzending van de ingebrekestelling. In dat geval is artikel 9.1.2 van toepassing.  

5.4. Verwante kosten: Herinneringen van niet-betaling en ingebrekestellingen worden per e-mail naar de klant gestuurd. Shayp behoudt zich het recht voor om de klant de kosten voor het versturen van aanmaningen en aanmaningen te factureren, die 3 euro per e-mail en 15 euro per aangetekende brief bedragen.

5.5. Niet-betaling: Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft Shayp het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur.  

5.6. Aan de klant verschuldigde bedragen: Alle aan de klant verschuldigde bedragen worden door Shayp betaald met de door de klant aan Shayp verschuldigde bedragen.

5.7 Terugbetaling aan de Klant: Indien Shayp verplicht is een klant terug te betalen, en indien Shayp de verschuldigde bedragen niet binnen 10 dagen na ontvangst van de creditnota terugbetaalt, heeft de Klant recht op betaling van de wettelijke rente vanaf de datum waarop de terugbetaling had moeten plaatsvinden. De kosten van aanmaningen en ingebrekestellingen zijn dan voor rekening van Shayp onder dezelfde voorwaarden als die van artikel 6.4.  

 1. Datalogger

6.1. Datalogger en software: Om volledig te kunnen profiteren van de diensten van Shayp, heeft de klant een Datalogger en een software nodig. Deze laatste worden door Shayp of een partner ter beschikking gesteld en aan de klant geleverd volgens de levertijden zoals aangegeven op de Shayp-website (http://shayp.com/order/), na de aankoop van de Datalogger(s) en software (bij registratie voor de dienst via het Shayp-platform) aan het einde van de herroepingstermijn.

6.2 Meter Onverenigbaarheden: Shayp kan de goede werking van de Datalogger en de software niet garanderen in het geval dat de watermeter (aanwezig in het appartement of aangesloten op het algemene watercircuit) niet compatibel is, of als de methode van gegevensoverdracht defect is. In geval van incompatibiliteit van de meter wordt aanbevolen dat de klant rechtstreeks contact opneemt met zijn nutsbedrijf om een eventuele vervanging met of zonder extra betaling te plannen.

6.3. Licentieovereenkomst: De klant beschikt voor de duur van de overeenkomst over een licentie om de Shayp software te gebruiken.

6.4. gebrekkige communicatie: na ontvangst van de Datalogger en software controleert de klant het aantal aangevraagde en geleverde producten, de conformiteit van de levering en de eventuele aanwezigheid van zichtbare gebreken. Deze gebreken moeten door de klant binnen 48 uur na levering schriftelijk of per e-mail (hello@Shayp.energy) worden gemeld. De klant herkent en gebruikt de Datalogger en software volgens de instructies die hij van Shayp ontvangt.  

6.5. Werking: De klant mag geen wijzigingen aan de Datalogger of de software aanbrengen die de werking van de Datalogger, de software of de watermeter kunnen verstoren.

6.6 Shayp geeft geen garantie voor een goede werking bij een specifiek onbedoeld gebruik.  

 1. Beëindiging van de overeenkomst

7.1. Beëindiging door de klant

7.1.1. De overeenkomst kan ten allen tijde door de klant worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Beëindiging van de overeenkomst is de onmiddellijke intrekking van de volmacht.  

7.1.2. Indien het maandelijkse abonnement jaarlijks wordt betaald, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het abonnementsgeld voor de resterende maanden.  

7.1.3. De herroeping van de volmacht wordt beschouwd als een beëindiging van de overeenkomst door de klant.

7.2. Beëindiging door Shayp

7.2.1. De overeenkomst kan door Shayp worden opgezegd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één maand. Indien Shayp de overeenkomst opzegt gedurende de looptijd van een abonnementsjaar, zal Shayp de resterende maanden van het abonnement terugbetalen.

7.2.2. Shayp kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen in de volgende gevallen: a) in geval van herhaalde of ernstige tekortkomingen van de klant, nadat Shayp de klant daarvan in kennis heeft gesteld.

Dit omvat bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • Shayp ontvangt de gegevens niet omdat de klant de Datalogger en software niet heeft of niet juist heeft geïnstalleerd,
 • de klant heeft de batterij op het einde van zijn levensduur niet vervangen;
 • het aansluitnetwerk is defect;
 • tijdens een hack, poging tot hacken, kopiëren of wijzigen van software waardoor het technisch niet mogelijk is om het systeem te installeren of goed te laten werken.  

7.2.3. In het geval dat Shayp het contract reguleert, neemt de gevolmachtigde tegelijkertijd het contract op.

7.3. Andere gevolgen van opzegging

7.3.1. Het einde van de overeenkomst betekent niet het einde van de huidige energieovereenkomst. Shayp informeert de klant over alle aspecten van de huidige energieovereenkomst.

7.3.2. Alle bedragen die onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1. De klant en Shayp zijn als enige aansprakelijk in geval van niet-nakoming van een verplichting uit deze overeenkomst, behalve in geval van overmacht, of in geval van ernstige nalatigheid of opzet.

8.2. De opdrachtgever en Shayp zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Shayp of lichamelijk letsel als gevolg van handelen of nalaten van Shayp.

8.3. Shayp is niet aansprakelijk indien de schade direct of indirect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of misbruik van de Datalogger. In dit opzicht is Shayp niet aansprakelijk voor technische of computerproblemen of voor het verlies van gegevens door de fout, kwaadwilligheid of nalatigheid van Shayp's klant.

8.4. Shayp is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of de kwaliteit van de geleverde stroom. In geval van schade veroorzaakt door een onderbreking of beperking van de levering of een onregelmatigheid in de levering, moet contact worden opgenomen met de distributienetbeheerder.  

8.5. Shayp en de klant zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht: elke onvoorziene gebeurtenis en onvermurwbaar die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: natuurrampen, terrorisme, sabotage, blokkades, cyberaanvallen. Een storing in de server of communicatieverbindingen, storingen in communicatieverbindingen, bugs of virussen in de software zijn overmacht voor zover deze te wijten zijn aan een derde partij en/of niet aan de fout of nalatigheid van Shayp. Overmacht schort de contractuele verplichtingen op, met uitzondering van de verplichting om een bedrag te verraden. De klant en Shayp zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen van elke situatie van overmacht.

 1. Klachten

Een klant die een klacht heeft over de diensten van Shayp kan contact opnemen met Shayp's diensten via support@shayp.com Indien de klant niet tevreden is met het antwoord, kan hij of zij gratis een beroep doen op de consumentenbemiddelingsdienst voor een buitengerechtelijke regeling van het geschil. Contactgegevens zijn te vinden op https://mediationconsommateur.be/.

 1. Overdracht

Shayp is gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, voor zover Shayp aan de afnemer garandeert dat er niet minder garanties worden gegeven. Shayp informeert de klant over de overdracht.

 1. Recht van toepassing

Het Belgische recht is hier toepassing.