<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Wetgeving voor overconsumptie van water: Warsmann-wet in Frankrijk

In Frankrijk gaat naar schatting 20 tot 25% van het drinkwater verloren door lekkages. Deze lekken hebben niet alleen catastrofale ecologische gevolgen, maar ook zeer hoge kosten. Het is in deze context en om abonnees van het drinkwaternet te beschermen dat de wetgever op 17 mei 2011 de Warsmann-wet heeft aangenomen. Deze tekst stelt individuen in staat om hun factuur aan te vechten en een plafond op hun factuur te vragen wanneer het oververbruik te wijten is aan een lekkage in het drinkwaternet. De wet verplicht de distributeur ook om abonnees op de hoogte te stellen in geval van een lek.

Wanneer spreken we van overconsumptie van water?

De Warsmann-wet kwalificeert een overconsumptie wanneer het verbruik het dubbele van het gemiddelde verbruik over de laatste drie factureringsjaren overschrijdt. Beneden deze drie jaar heeft de consument geen recht op restitutie.

Hoe is de Warsmann-wet van toepassing?

Na ontvangst van een brief van uw waterdistributeur met informatie over abnormaal verbruik, krijgt u één maand de tijd om de wetgeving te laten werken. U moet aan de volgende vier criteria voldoen:

  1. U moet een particulier zijn en de aanvraag doen voor een woning die primair of secundair wordt bewoond.
  2. Het waterlek dient zich na de meter (onder verantwoordelijkheid van de abonnee) te bevinden op een eigen drinkwaterleiding, inclusief leidingen en bijbehorende toebehoren (fittingen, bochten, verbindingen etc.).
  3. Het lek moet worden gerepareerd door een professionele loodgieter zodra de informatie is ontvangen, of binnen een maand.
  4. Het certificaat van het loodgietersbedrijf dat de reparatie heeft uitgevoerd, met daarop de reparatiedatum van het waterlek en de locatie ervan, moet aan de waterdistributeur worden verstrekt.

De Warsmann-wet bepaalt ook dat de waterdienst kan worden verplicht om controles ter plaatse uit te voeren.

Hoewel de toepassingsvoorwaarden van de wet vrij eenvoudig te begrijpen zijn, is het belangrijk te erkennen dat de procedure kan worden geweigerd indien;

• De bewijsstukken te laat worden verzonden;
• Het verbruikte watervolume is minder dan tweemaal het gebruikelijke verbruik over drie jaar;
• Het pand is commercieel of professioneel;
• De afnemers zijn groothandelsafnemers, of worden geleverd voor bewatering of irrigatie;
• De schade is op sanitair (toilet doorspoelen, etc.), verwarmingsapparatuur (boiler) of huishoudelijke apparatuur (wasmachine, etc.).

Wat is er nieuw in België?

In het Belgisch Waals Gewest wordt een gelijkaardige wetgeving geïmplementeerd door de Water Code Art. D.229bis die voorziet in een preferentieel tarief onder de volgende voorwaarden:

• De abnormale stijging van het drinkwaterverbruik is het gevolg van een verborgen lek;
• De klant bezorgt de distributeur ofwel een kopie van de betaalde factuur van een reparatiebedrijf, compleet met foto's voor en na het werk, waaruit blijkt dat het lek is gerepareerd;
• Het abnormale verbruik wordt berekend over een periode van drie jaar.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt het overtollige waterverbruik berekend als het verschil tussen het op de meterstand geregistreerde verbruik en het gemiddelde verbruik van de klant over de afgelopen drie jaar.

In Brussel werd op 1 december de herziening van de twee verordeningen betreffende de watervoorziening goedgekeurd. Dit gebeurt in een context waarin de waterleverancier Vivaqua besloot de bevriezing van de waterprijzen op te heffen. Naar aanleiding van dit besluit worden krachtige sociale maatregelen genomen. Vanaf 2022 wordt het uitzetten water voor huishoudelijke gebruikers verboden en wordt er ook sociaal ingegrepen in de prijs van water.

Hoe hoog waterverbruik vermijden?

Eén op de drie gebouwen heeft elk jaar kostbare lekken, en deze lekken zijn doorgaans goed voor 10-40% van het waterverbruik in woongebouwen, maar slechts 5% van de lekken wordt gedetecteerd. Deze lekken kunnen handmatig worden opgespoord, als de meter loopt terwijl de kranen van de apparatuur zijn gesloten is er sprake van een lek. Om te voorkomen dat u het waterverbruik voor elk van uw gebouwen handmatig moet registreren, kunt u denken aan realtime watermonitoring op afstand! Shayp kan u hierbij helpen en onopgemerkte lekken voorkomen.

Lees hier hoe Shayp u kan helpen waterlekken te voorkomen!