<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Nieuw blauw goud: hoe verminderen we waterschaarste?

Water is een onmisbare en onvervangbare hulpbron voor alle wezens. Nu wordt het echter “blauw goud” genoemd, omdat de schaarste ervan toeneemt. Op 28 juli 2010 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dit opnieuw bevestigd door in Resolutie 64/292 "het recht op veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te erkennen als een mensenrecht dat essentieel is om ten volle te kunnen genieten van het leven en van alle mensenrechten".

Nieuw blauw goud

Waterschaarste en het gebrek aan schoon drinkwater zijn een alledaagse realiteit in de armste regio’s op onze planeet. In westerse landen is het anders: water is voor iedereen gemakkelijk beschikbaar, waardoor het behandeld wordt als een oneindige hulpbron. Een Frans individu gebruikt ongeveer 150 liter water per dag, terwijl veel mensen in Afrikaanse landen toegang hebben tot minder dan 20 liter water per dag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden mensen, om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden, 50 liter per persoon per dag nodig hebben.

Veel ontwikkelde landen hebben te kampen met waterstress of zullen daar in de toekomst mee te maken krijgen. België bijvoorbeeld, heeft te kampen met droogte als gevolg van de klimaatverandering en de bevolkingsdichtheid. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) schat dat 1,5 miljard mensen momenteel te kampen hebben met ernstige waterschaarste. De VN voorspelt dat dit aantal zal stijgen tot 5 miljard in 2050.

Net zoals aardolie "zwart goud" wordt genoemd, wordt water – naarmate de schaarste ervan toeneemt – “blauw goud" genoemd. Een van de enige durfkapitalisten die in 2009 tegen de huizenzeepbel wedde, Michael Burry, was ook een van de eersten die de waarde inzag van in water te investeren op de financiële markt. "Vers, schoon water kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. En dat is het ook niet - water is politiek en litigieus", zegt hij. Wat zeer terecht is, nu watergerelateerde conflicten toenemen.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van waterschaarste?

Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, aangezien een watercrisis het gevolg is van een combinatie van onderling samenhangende problemen. Ook de effecten van waterschaarste zijn talrijk, wat het probleem nog complexer maakt.

·Overbevolking

Causes and effects of water scarcity: Overpopulation

Er is sprake van overbevolking wanneer de groei van de bevolking de hulpbronnen overstijgt. Volgens schattingen van de Verenigde Naties bedraagt de wereldbevolking momenteel 7,9 miljard mensen. Dit zal in 2050, naar verwachting, 9,9 miljard bedragen. Naarmate de bevolking toeneemt, zal de beschikbaarheid van water afnemen en zal de landbouwproductie intensiever moeten worden (70% van het zoetwater gaat naar de landbouw), wat zal leiden tot wereldwijde voedseltekorten. Hoewel de landbouw de meest waterintensieve sector is, is het niet de enige: de opkomende industrialisatie van arme landen zal de vraag naar water doen toenemen. De landbouwsector waterefficiënter maken is echter geen topprioriteit aangezien de voedselvoorziening niet in het gedrang mag komen.

Toch vinden er ook verminderingen van het watergebruik in de landbouw plaats. Tijdens de droogte van 2015-2018 moest bijvoorbeeld de Westkaap zijn watergebruik met 60% verminderen. Boeren moesten voorrang geven aan gewassen met een hoge opbrengst en gewassen telen die een minimale hoeveelheid water nodig hebben. Zij deden dit om de impact van het gebrek aan variëteit in gewassen te beperken.

Ook in Californië dreigt het risico op een tekort aan water in de landbouwsector. De situatie is nog zorgwekkender omdat deze staat verantwoordelijk is voor merendeel van de landbouwproductie voor het hele land, namelijk twee derde van het fruit en noten en meer dan een derde van de groenten. Hiervoor wordt 80% van de watervoorraden van de staat verbruikt. Om aan de alsmaar groeiende vraag naar water te voldoen, zijn de boeren steeds dieper gaan boren om toegang te krijgen tot het grondwater. Als gevolg daarvan zijn de grondwaterlagen niet in staat geweest zich aan te vullen. Net als de Zuid-Afrikaanse boeren moeten zij de voorkeur geven aan de meest kosteneffectieve gewassen. Kleine boeren hebben voorlopig het meest te lijden onder de Californische watercrisis.

·  Klimaatverandering

Climate change and water availability

De klimaatverandering doet het probleem van waterbeschikbaarheid enkel in ernst toenemen, omdat dit de natuurlijke watercyclus wijzigt. Een warmer klimaat zorgt er bijvoorbeeld voor dat meer water verdampt uit zowel de bodem als de oceanen, waardoor de atmosfeer meer water kan vasthouden. Hierdoor kan de neerslag toenemen, wat tot meer overstromingen leidt. Overstromingen zijn niet alleen de oorzaak van schade aan eigendommen en de ontheemding van de bevolking, maar kunnen ook verontreinigende stoffen in het water doen terechtkomen. Dit kan ernstige gevolgen hebben op de volksgezondheid en zorgt bovendien voor de vernietiging van natuurlijke ecosystemen. Overstromingen kunnen echter gunstig zijn wanneer ze alluvium, een afzetting die het land zeer vruchtbaar maakt, met zich meevoeren.

In drogere gebieden leiden overstromingen tot vermindering van de regenval, waardoor de waterreserves uitgeput raken en droogtes ontstaan.

Als de temperatuur stijgt, stijgt wereldwijd het zeeniveau, hierdoor kan zout water in zoet water stromen en de watervoorraden verder doen afnemen.

·  Vervuiling

Waterverontreiniging doet zich voor wanneer meren, rivieren, stuwmeren, zeeën en oceanen vervuild zijn door waterverontreinigende stoffen zoals rioolwater, afvalwater, plastics, stikstof, … tot op het punt dat het water onbruikbaar is. Dit water kan niet geconsumeerd worden zonder risico op ziektes zoals cholera. 

Om geschikt te zijn voor consumptie, moet water worden behandeld. De behandeling hangt af van de bron van het water. Oppervlaktewater vereist meer behandeling dan grondwater, omdat deze door de bodem wordt gefilterd. Eenmaal gebruikt, wordt afvalwater naar een zuiveringsinstallatie gestuurd waar deze gezuiverd wordt voordat het in het milieu wordt geloosd. 

In de landbouw is het water dat gebruikt wordt voor irrigatie afkomstig van rivierbekken, meren en waterhoudende grondlagen, terwijl de productie van gewassen regenwater vereist. Om afvalwater opnieuw in de landbouw te kunnen gebruiken, kan het verschillende behandelingen ondergaan: van filtratie en beluchting tot ontsmetting en ontzouting.

De waterindustrie draagt ook bij tot de uitstoot van broeikasgassen. Deze emissies houden voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om water op te pompen en te vervoeren, alsook met de energie die nodig is voor rioolwaterzuivering. 

Hoe kan water schaarste worden tegengegaan?

In deze wereldwijde watercrisis kunnen we ons enkel wapenen tegen waterschaarste door beter waterbeheer. Verschillende landen die met waterschaarste worden geconfronteerd, hebben al actie ondernomen. Israël bijvoorbeeld, zuivert 91% van zijn afvalwater en gebruikt 71% van dat water voor de irrigatie van gewassen. Israël ontzilt ook brak water en zeewater om de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water te verbeteren. Door zijn burgers de echte waarde van water te tonen, heeft de regering van het land de waterefficiëntie verbeterd. Een land bespaart meer water als zijn burgers worden ingelicht over de werkelijke waarde van water.

Tijdens de droogte van 2018 nam Zuid-Afrika strenge regels aan om het waterverbruik te verminderen: het toilet maximaal één keer per dag doorspoelen, douchen in emmers om dat water op te vangen en te hergebruiken en het watergebruik beperken tot 50 liter per dag per huishouden. Toen het ergste achter de rug was, voerde het land langetermijnoplossingen in, waaronder de vervanging van watermeters, betere irrigatiepraktijken en betere lekdetectie.

Zuid-Korea heeft systemen geïnstalleerd om regenwater op te vangen. Het opgevangen water wordt opgeslagen en gebruikt voor huishoudelijke apparaten, irrigatie en industriële gebouwen, waardoor de vraag naar zoet water daalt.

Zoals bij energie, is het best om hulpbronnen te beheren op een manier die de behoefte aan het gebruik van dat hulpbron doet afnemen. Het vinden van alternatieven voor het gebruik van gedistribueerd water is natuurlijk belangrijk, maar het terugdringen van het watergebruik is de sleutel. Na met honderden organisaties te hebben samengewerkt, heeft Shayp het voortouw genomen bij het verbeteren van de waterefficiëntie in gebouwen door eerst op de meest simplistische manier het waterverlies in gebouwen te beperken. Dit leidde tot een vermindering van het waterverbruik met gemiddeld 22%. Andere oplossingen onderzoeken het minimaliseren van de waterstromen in kranen, toiletten of andere apparaten, wat ook een belangrijke stap naar waterefficiëntie is.

Als u de impact van uw vastgoedactiva wil evalueren, uw waterverbruik wil verminderen en de milieu-impact van uw organisaties wil verbeteren, neem dan gerust contact op met de experts van Shayp.